Wonen Vlaanderen

Renovatiepremie voor verhuurders

Over deze premie:

Met de renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die een eigen woning van minstens 30 jaar oud willen renoveren, of die een bestaand gebouw geheel of gedeeltelijk willen omvormen tot woning.

Verhuurders kunnen de premie aanvragen als ze de woning voor minstens 9 jaren verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor).

Belangrijkste voorwaarden:

U kunt de premie aanvragen als u de premiewoning op de aanvraagdatum voor de duur van minstens 9 jaar verhuurt aan een SVK (sociaal verhuurkantoor).

De woning die u renoveert of het gebouw dat u geheel of gedeeltelijk omvormt tot een woning moet in het Vlaamse Gewest liggen en minstens 30 jaar oud zijn.

De werken zijn gegroepeerd in 4 categorieën:

  • categorie 1: de structurele elementen van de woning - werken aan de funderingen, de muren, de draagvloeren en de vaste binnentrappen; gevelisolatie en zoldervloerisolatie komen in aanmerking voor zover dit gepaard gaat met de structurele hoofdwerken
  • categorie 2: het dak - werken aan dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer; dak- of zoldervloerisolatie komt in aanmerking voor zover dit gepaard gaat met de structurele hoofdwerken
  • categorie 3: het buitenschrijnwerk - werken aan ramen en buitendeuren; opgelet: er moet voldaan zijn aan de ventilatievoorzieningen van het Energiebesluit (roosters of ventilatiesysteem in de droge ruimtes) en voor buitenschrijnwerk geplaatst vanaf 1/9/2019 verstrengt de Ug-waarde van 1,1 naar 1,00
  • categorie 4: de technische installaties - werken aan de elektrische installatie, de sanitaire installatie en de centrale verwarming.

Bekijk alle specifieke technische voorwaarden op de website van Wonen Vlaanderen of neem hiervoor contact op met de Vlaamse infolijn (zie contactgegevens aanbieder).

De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 2 jaar. Zowel facturen van werken uitgevoerd door een aannemer of door een dienst die erkend is voor de lokale diensteneconomie als facturen van materiaalaankopen voor werken die u zelf hebt uitgevoerd komen in aanmerking.

Facturen, of het gedeelte ervan, die in aanmerking genomen zijn voor een aanpassingspremie komen niet in aanmerking.

Opgelet: de aanvrager is verplicht de betalingsbewijzen van de facturen tot 2 jaar na de uitbetaling van de premie bij te houden en ze onmiddellijk voor te leggen op verzoek van het agentschap Wonen Vlaanderen.

Minimaal investeringsbedrag

Voor elke categorie van werken moet er minstens een factuurbedrag zijn van 2.500 euro, exclusief btw.

Maximale investeringsbedragen voor berekening van de premie

Enkel in categorie 4, de technische installaties, gelden er maximumbedragen voor de berekening van de premie:

  • elektrische installatie: maximaal 3.750 euro
  • sanitaire installatie: maximaal 3.750 euro
  • centrale verwarming: maximaal 7.500 euro.

Wat als u al eerder een premie hebt gekregen?

Als u de voorbije tien jaar al een renovatiepremie kreeg voor een woning die u verhuurde, kunt geen nieuwe premie meer aanvragen.

Opgelet: als u onder de vroegere reglementering als mede-aanvrager werd beschouwd omdat u de woning bewoonde, maar u had geen zakelijk recht in de woning, dan kunt u nu wel een renovatiepremie aanvragen.

Als er voor dezelfde woning aan een vorige eigenaar een renovatiepremie werd toegekend, kan er voor de verhuurde woning opnieuw een renovatiepremie aangevraagd worden, ook al werd de vorige premie minder dan 10 jaar geleden aangevraagd.

Bekijk alle details over de voorwaarden op de website van Wonen Vlaanderen of neem hiervoor contact op met de Vlaamse infolijn (zie contactgegevens aanbieder).

Aanvraagprocedure:

U kunt de renovatiepremie nu digitaal aanvragen via het e-loket: https://formulieren-wonen.vlaanderen.be/. Aanvragen op papier blijven ook mogelijk.

U kunt een renovatiepremie pas aanvragen na de uitvoering van de werken (en als u over de facturen beschikt) en vanaf het ogenblik dat de woning verhuurd wordt via het SVK.

Als verhuurder kunt u per premiewoning maximaal 2 aanvragen indienen in een periode van 10 jaar en heeft u ook de mogelijkheid om het aantal categorieën van werken per aanvraag vrij te kiezen.

Let wel: als u bij de eerste aanvraag meteen alle 4 categorieën kiest, dan is er voor dezelfde woning geen tweede aanvraag meer mogelijk de komende 10 jaar (per categorie van werken kan maar 1 keer in een periode van 10 jaar een premie worden toegekend).

De aanvraag kan niet ingediend worden in de laatste 3 jaar van het lopende huurcontract met het SVK.

Binnen 1 maand na de aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging met uw dossiernummer.

Binnen de 8 maanden na een correcte en volledige aanvraag ontvangt u een brief met de voorlopige beslissing (premiebedrag + berekening ofwel weigering + reden). Bent u het niet eens met de berekening of met de weigering, dan moet u binnen 1 maand na de beslissing beroep aantekenen.

De uitbetaling gebeurt binnen de 12 maanden na uw aanvraag. U krijgt daarvoor nog een derde brief van Wonen-Vlaanderen met de definitieve beslissing.

Premiebedrag:

De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 30% van de in aanmerking te nemen factuurbedragen met een maximum van 3.333 euro per categorie.

Het maximumbedrag van de renovatiepremie, voor de twee aanvragen samen, ligt altijd vast op 10.000 euro per verhuurde woning.

Als u de voorbije 10 jaar voor dezelfde woning al een verbeteringspremie kreeg voor werken uit dezelfde categorie, wordt het bedrag van die verbeteringspremie(s) afgetrokken van de renovatiepremie.

Interesse? Contacteer ons!

Ben jij op zoek naar een installatie met behulp van deze premie? Twijfel niet om ons te contacteren.

Contacteer Moors