Wonen Vlaanderen

Renovatiepremie

Over deze premie:

Met de renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die een eigen woning van minstens 30 jaar oud willen renoveren, of die een bestaand gebouw geheel of gedeeltelijk willen omvormen tot woning.

Belangrijkste voorwaarden:

U kunt de premie aanvragen als u de premiewoning op de aanvraagdatum als hoofdverblijfplaats bewoont op basis van een zakelijk recht.

De inkomens- en eigendomsvoorwaarden gelden ook voor de meerderjarige medebewoners. Zij moeten de aanvraag mee ondertekenen. Ze worden echter niet als aanvrager beschouwd, zodat zij eventueel later ook zelf een renovatiepremie kunnen aanvragen.

De inkomens- en eigendomsvoorwaarden gelden niet voor de inwonende personen ten laste en voor de inwonende meerderjarige kinderen en ouders van de aanvrager-bewoner of van de meerderjarige medebewoners, tenzij ze een zakelijk recht hebben in de premiewoning. Naakte eigendom (bijvoorbeeld door erfenis) wordt wel toegestaan.

De woning die u renoveert of het gebouw dat u geheel of gedeeltelijk omvormt tot een woning moet in het Vlaamse Gewest liggen en minstens 30 jaar oud zijn.

De werken zijn gegroepeerd in 4 categorieën:

 • categorie 1: de structurele elementen van de woning - werken aan de funderingen, de muren, de draagvloeren en de vaste binnentrappen; gevelisolatie en zoldervloerisolatie komen in aanmerking voor zover dit gepaard gaat met de structurele hoofdwerken
 • categorie 2: het dak - werken aan dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer; dak- of zoldervloerisolatie komt in aanmerking voor zover dit gepaard gaat met de structurele hoofdwerken
 • categorie 3: het buitenschrijnwerk - werken aan ramen en buitendeuren; opgelet: er moet voldaan zijn aan de ventilatievoorzieningen van het Energiebesluit (roosters of ventilatiesysteem in de droge ruimtes) en voor buitenschrijnwerk geplaatst vanaf 1/9/2019 verstrengt de Ug-waarde van 1,1 naar 1,00
 • categorie 4: de technische installaties - werken aan de elektrische installatie, de sanitaire installatie en de centrale verwarming.

Bekijk alle specifieke technische voorwaarden op de website van Wonen Vlaanderen of neem hiervoor contact op met de Vlaamse infolijn (zie contactgegevens aanbieder).

De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 2 jaar. Zowel facturen van werken uitgevoerd door een aannemer of door een dienst die erkend is voor de lokale diensteneconomie als facturen van materiaalaankopen voor werken die u zelf hebt uitgevoerd komen in aanmerking.

Facturen, of het gedeelte ervan, die in aanmerking genomen zijn voor een aanpassingspremie komen niet in aanmerking.

Opgelet: de aanvrager is verplicht de betalingsbewijzen van de facturen tot 2 jaar na de uitbetaling van de premie bij te houden en ze onmiddellijk voor te leggen op verzoek van het agentschap Wonen Vlaanderen.

Minimaal investeringsbedrag

Voor elke categorie van werken moet er minstens een factuurbedrag zijn van 2.500 euro, exclusief btw.

Maximale investeringsbedragen voor berekening van de premie

Enkel in categorie 4, de technische installaties, gelden er maximumbedragen voor de berekening van de premie:

 • elektrische installatie: maximaal 3.750 euro
 • sanitaire installatie: maximaal 3.750 euro
 • centrale verwarming: maximaal 7.500 euro.

Eigendomsvoorwaarde

De aanvrager en de meerderjarige personen met wie hij samenwoont, mogen op de datum van de aanvraag geen andere woning volledig in volle eigendom hebben. Deze voorwaarde geldt niet voor de personen ten laste en inwonende kinderen of ouders, tenzij die de premiewoning bewonen op basis van een zakelijk recht (naakte eigendom, bijvoorbeeld door erfenis, wordt wel toegestaan).

Inkomensvoorwaarde

Voor aanvragen in 2021 geldt het inkomen van 2019 (aanslagjaar 2020), met volgende maxima:

 • 44.620 euro als alleenstaande zonder persoon ten laste
 • 63.740 euro als alleenstaande met een persoon ten laste, te verhogen met 3.570 euro per bijkomende persoon ten laste
 • 63.740 euro als u gehuwd bent of wettelijk of feitelijk samenwoont, te verhogen met 3.570 euro per persoon ten laste.

Naast het gezamenlijk belastbaar inkomen worden ook andere inkomsten in rekening gebracht: het afzonderlijk belastbaar inkomen, het leefloon, de inkomensvervangende tegemoetkoming, beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Wat als u al eerder een premie hebt gekregen?

Wie in de voorbije tien jaar al een renovatiepremie kreeg voor een woning die hij/zij bewoonde op basis van een zakelijk recht, kan geen nieuwe premie meer aanvragen.

Opgelet: als u onder de vroegere reglementering als mede-aanvrager werd beschouwd omdat u de woning bewoonde, maar u had geen zakelijk recht in de woning, dan kunt u nu wel een renovatiepremie aanvragen.

Als er voor dezelfde woning aan een vorige eigenaar een renovatiepremie werd toegekend, kan er door een nieuwe eigenaar opnieuw een renovatiepremie aangevraagd worden, ook al werd de vorige premie minder dan 10 jaar geleden aangevraagd.

Bekijk alle details over de voorwaarden op de website van de Vlaamse overheid of neem hiervoor contact op met de Vlaamse infolijn (zie contactgegevens aanbieder).

Aanvraagprocedure:

U kunt de renovatiepremie nu digitaal aanvragen via het e-loket: https://formulieren-wonen.vlaanderen.be/. Aanvragen op papier blijven ook mogelijk.

U kunt een renovatiepremie pas aanvragen na de uitvoering van de werken (en als u over de facturen beschikt) en vanaf het ogenblik dat u de woning zelf bewoont (domicilie).

In een periode van 10 jaar kunt u maximaal 2 aanvragen indienen voor de (overkoepelende) renovatiepremie. Per categorie van werken kan maar 1 keer in een periode van 10 jaar een premie worden toegekend.

Wie op basis van het inkomen recht heeft op een premie van 20%, kan maximaal 2 categorieën van werken per aanvraag kiezen. De tweede aanvraag voor de nog resterende categorieën kan ten vroegste 1 jaar en ten laatste 2 jaar na de datum van de 1ste aanvraag ingediend worden.

Wie op basis van het inkomen bij de eerste aanvraag recht heeft op een premie van 30% kan de 2 aanvragen spreiden over een periode van 10 jaar en heeft ook de mogelijkheid om het aantal categorieën van werken per aanvraag vrij te kiezen. Let wel: als u bij de eerste aanvraag meteen alle 4 categorieën kiest, dan is er geen tweede aanvraag meer mogelijk de komende 10 jaar.

Opgelet: de voorwaarden gelden steeds op het tijdstip van de aanvraag. Het is dus mogelijk dat u een premie krijgt voor de eerste aanvraag maar dat u op het ogenblik van uw tweede aanvraag niet langer aan alle voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld door stijging van het inkomen, nieuwe eigendoms- of gezinssituatie).

Binnen 1 maand na de aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging met uw dossiernummer.

Binnen de 8 maanden na een correcte en volledige aanvraag ontvangt u een brief met de voorlopige beslissing (premiebedrag + berekening ofwel weigering + reden). Bent u het niet eens met de berekening of met de weigering, dan moet u binnen 1 maand na de beslissing beroep aantekenen.

De uitbetaling gebeurt binnen de 12 maanden na uw aanvraag. U krijgt daarvoor nog een derde brief van Wonen-Vlaanderen met de definitieve beslissing.

Premiebedrag:

De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20% of 30% van de in aanmerking te nemen factuurbedragen (met een minimum van 2.500 euro aan factuurbedragen per categorie).

De 30%-berekening (met een maximumpremie van 3.333 euro per categorie) geldt voor volgende inkomensbovengrenzen:

 • 31.870 euro als alleenstaande zonder persoon ten laste
 • 44.620 euro als alleenstaande met een persoon ten laste, te verhogen met 3.570 euro per bijkomende persoon ten laste
 • 44.620 euro voor andere personen, te verhogen met 3.570 euro per persoon ten laste.

Voor deze groep is er een minimumpremie van 1.250 euro per categorie voorzien, uiteraard op voorwaarde dat het investeringsbedrag minstens 2.500 euro bedraagt.

Voor de anderen is er een tegemoetkoming van 20% (met een maximumpremie van 2.500 euro per categorie). Hier geldt geen minimumpremie.

Het maximumbedrag van de renovatiepremie, voor de twee aanvragen samen, ligt voor iedereen vast op 10.000 euro.

Voor wie de voorbije tien jaar voor dezelfde woning al een verbeteringspremie kreeg voor werken uit dezelfde categorie, wordt het bedrag van die verbeteringspremie(s) afgetrokken van de renovatiepremie.

Interesse? Contacteer ons!

Ben jij op zoek naar een installatie met behulp van deze premie? Twijfel niet om ons te contacteren.

Contacteer Moors